Klepanje

klepanje

izgovor in slovnica: klepǻːjne -a, s

pomen: klepalnik |naprava za klepanje| Ⓚ Obstajata dve vrsti: za klepanje na tleh in na stolčku.

sopomenke:babica kuzla

sestavni deli: babica

besedje z istim korenom: klep klepati sklepati

Narečno

Knjižno

Tùː je pa drǜːgu klepǻːjne, tùː-j novːjši tìːp. ˈNọˑ. Tùː so dːstə zəčìẹle žinske klːpat, po vːjnə, k-je bla síːla, k-néː-blu mːškəx. Tùː-j pa drǜːgu klepǻːjne, jə pa kːntra obːrnjena kːsa. Pər ùːnmə klepǻːjnə se tokùː kliple, de tokùː stojíː, pa se tokùː tːče po bǻːpcə, ˈne. Pər təˈmə, ˈvam bom pa pˈro pokǻːzo, se pa tːčnu obərˈne – ˈvam bom višíːno ˈdu – se pa tokùː kliple, ˈneˑ.

To je pa druge vrste priprave za klepanje, to je novejši tip. No. Po vojni so precej začele klepati ženske, ker je bila sila, ker ni bilo moških. To je pa druge vrste priprave za klepanje {kuzla}, je pa kosa obrnjena obratno. Na tisti pripravi se tako kleplje, da tako stoji in se tako tolče po babici, a ne. Pri tem, vam bom prav pokazal, se pa ravno obrne – vam bom dal višino – se pa tako kleplje, a ne.