Predstavitev slovarja

Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka (SSOLP) je:

 1. narečni slovar govorcev loškopotoškega krajevnega govora dolenjskega narečja dolenjske narečne skupine;
 2. tematski slovar, saj je gradivo urejeno po širših in ožjih tematskih oziroma pomenskih poljih;
 3. rastoči slovar, ker aplikacija omogoča stalno dopolnjevanje že obstoječih slovarskih sestavkov, dodajanje novih znotraj obstoječih tem in dodajanje novih tem;
 4. interaktivni spletni slovar, saj omogoča ogled slikovnega in filmskega gradiva ter poslušanje zvočnih posnetkov.

Vsebinski sklopi

V aplikaciji Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka je trenutno pod gumbom Stara orodja možno izbirati med dvema ožjima pomenskima poljema, med dvema ožjima (pod)temama: Orodja za sekača in tesača ter Orodja za spravilo sena, ki sta v postopku polnjenja. O projektu podaja dodatne informacije o poteku izgradnje slovarja.

Do slovarskega sestavka pridemo tudi na naslovni strani slovarja z vpisom leksema v iskalno okence; enako možnost imamo tudi na začetku naslovne strani vsake (pod)teme.

Pojavno okno prevzetega leksema

S klikom na rjavi gumb s puščico pod sliko katere koli iztočnice odpremo osnovno zgradbo slovarskega sestavka: na levi strani vidimo naslov sestavka in sliko predmeta, pod njo ikone za fotografije, video in avdio posnetke, na desni strani pa besedilni del slovarskega sestavka z rjavim gumbom s puščico, ki omogoča dostop do v (pod)temi že obstoječih iztočnic za lekseme, ki so z naslovnim povezane pomensko ali besedotvorno; pri prevzetih besedah je dodan še izvor.

Zgradba slovarskega stavka

Na desni strani slovarskega sestavka se prikaže besedilni del slovarskega sestavka.

V prvi vrstici se nahaja glasovno poknjižena iztočnica v krepkem tisku, npr. plenkača; to je tista, ki je izpisana pod sliko, ko odpremo določeno (pod)temo, oziroma preko katere vstopamo do celotnega slovarskega sestavka.

Sledita dve obvezni sestavini vsakega slovarskega sestavka; za čim lažje razumevanje širšemu krogu uporabnikov je prva poimenovana izgovor in slovnica, druga pomen:

 • pri sestavini izgovor in slovnica je zapisana narečna beseda v sodobni slovenski fonetični/fonološki transkripciji, in sicer v osnovni in drugih slovarskih oblikah (pri samostalnikih rodilniška oblika) z dodanim oblikoslovnim označevalnikom (pri samostalnikih za spol, ki hkrati pomeni tudi besedno vrsto samostalnik): žǻːtlaka -e, ž;
 • pri sestavini pomen je pripisan pomen besede (eden ali več); opis je vzet iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika, Pleteršnikovega slovarja ali drugih slovarjev, dostopnih na spletnem portalu Fran; a le v primeru, če se beseda v njih nahaja in če se pomen v loškopotoškem govoru z opisom ujema; včasih je bilo potrebno kakšen pomen tudi dodati, ga natančneje opredeliti, tudi spremeniti, novo dokumentirane besede pa na novo pomensko opredeliti.

Četrta sestavina, tj. izvor, je dodan le pri prevzetih besedah, da pokažemo na jezik, iz katerega je bila beseda prevzeta in kaj je v njem (v času prevzema) pomenila (večinoma po slovarju Marka Snoja Slovenski etimološki slovar, dostopnem na spletnem portalu Fran, a tudi po drugih virih).

Peta sestavina, tj. sopomenke, je obvezna le v primeru, če za leksem v iztočnici obstaja ena ali več sopomenk, s klikom na ta zelo temno rjavi gumb odpremo slovarski sestavek sopomenke (npr. pri samici amerikanka samica in spuščavnica).

Do morebitnih pomensko ali besedotvorno povezanih slovarskih sestavkov dostopamo s pomočjo rjavega gumba s puščico pod zgornjimi sestavinami; s klikom nanj se nam v različnih barvnih gumbih s puščico prikažejo tiste povezave, ki so bile v slovarju že dokumentirane: nadpomenke, vrste, orodje, sestavni deli in besede z istim korenom:

 • če ima beseda nadpomenko, se ta izpiše v temno rjavem gumbu (npr. pri amerikanki samici žaga), s klikom pridemo do njenega slovarskega sestavka;
 • če obstaja več vrst tega orodja, se prikažejo gumbi rjave barve, v njih pa iztočnice, do katerih pridemo s klikom (npr. pri plenkači plenkača za levega, straničarka, lična plenkača ...);
 • če ima orodje s tem leksemom sestavne dele, se prikažejo gumbi oker barve, v njih pa iztočnice, do katerih pridemo s klikom (npr. pri amerikanki samici kočnik, rožiček, žaga, zob);
 • če je leksem poimenovanje za sestavni del kakšnega orodja, se prikažejo gumbi svetlo rjave barve, v njih pa iztočnice teh orodij, do katerih pridemo s klikom (npr. pri držaju plenkača, sekira, žatlaka);
 • če se v slovarju nahaja več besed z istim korenom, se prikažejo gumbi zelene barve, v njih pa iztočnice s temi leksemi, do katerih pridemo s klikom (npr. pri tesaču tesan, tesati, tesanje).

Besedilnega ponazarjalnega gradiva v samem slovarskem sestavku na desni strani ni, ker je to večpredstavno podano na levi strani slovarskega sestavka (glej zgoraj).

Ponazarjalno slikovno, filmsko in zvočno gradivo

Na levi strani slovarskega sestavka se nahaja ponazarjalno slikovno, filmsko in zvočno gradivo k leksikografskemu opisu leksema v iztočnici.

Fotografije, ki predstavljajo lahko samo naslovni predmet, predmet in ljudi, predmet v funkciji, del predmeta itd., so dveh virov: barvne so bile večinoma posnete v okviru projekta, večina črno-belih je iz digitalnega arhiva Vlada Moharja in so vanj prišle iz družinskih arhivov prebivalcev Loškega Potoka. Ista fotografija se lahko pojavi pri več različnih slovarskih sestavkih.

Video posnetki prikazujejo predmete, njihov opis, sestavne dele, vzdrževanje, uporabo itd. Isti posnetek ali njegov del se lahko pojavi pri več različnih slovarskih sestavkih. Na desni strani je v prvem stolpcu besedilo posnetka v transkribirani obliki, v drugem pa prevedeno v knjižni jezik (z rahlimi odkloni v skladenjski zgradbi, ki zaradi lažje primerljivosti delov besedila bolj sledi narečni). Trenutno pripeti video posnetki so bili narejeni z gospodom Jožetom Anzeljcem iz vasi Mali Log, poklicnim tesačem in kmetom, rojenim 29. 2. 1932, v času snemanja je imel 86 let.

Zvočni posnetki so nastali v vodenih pogovorih z lokalnimi informatorji, tj. s terenskim delom za zbiranje narečnega jezikovnega gradiva za slovar in opis loškopotoškega krajevnega govora. Isti posnetek ali njegov del se lahko pojavi pri več različnih slovarskih sestavkih. Pojavno okno z zvočnim posnetkom je drugačno kot pri filmskem gradivu: na desni strani slovarski sestavek ostane, na levi, na mestu, kjer je v prejšnjem pojavnem oknu video, se v ovalnem okencu pojavi trak s posnetkom, pred njim pa puščica, ki ga s klikom sproži; med njima je tudi sekundni prikaz trajanja in časovnega poteka posnetka. Pod okencem je, enako kot pri videu na desni strani, v prvem stolpcu besedilo posnetka v transkribirani obliki, v drugem pa prevedeno v knjižni jezik.

Pojavno okno leksema s sopomenkami

Pojavno okno leksema s sopomenkami in spodaj gumbom, ki odpre iztočnice leksemov, ki so z naslovno iztočnico medleksemsko povezane.

Obstoj leksemov v slovarju ni enak obstoju leksemov v loškopotoškem govoru, ampak je odraz trenutnega vnosa v aplikacijo; prav tako so od obstoječega vnosa odvisne povezave na medleksemska razmerja.