Klepati

Narečno

Knjižno

Sklːpat. Al pa če-j bi kːsəc lèːn, je ˈšu kléːpat, pa-j səˈdu. ˈNe? ˈTəga j-blu dːst. ˈJəst vam bom povéːdo zgodovíːno z Gorìẹ. Z Gorìẹ. Sva šˈla sə soséːdam nərːčət parùọčno oblèːko. Z Ložǻːnovəm, ˈne. ˈPa-j bi tùː, tùː je bi stːr ːča ot tìẹ, kə-j ma Gùọlčək. Stːr ːča, z Gorìẹ. Je bi ku an antekrìːst. In smo blə ˈtam, pa-j bi pər ščirə, ˈne, starèːšə člóːk. In ˈon je riku, de je skleːpo  nədéːle sidəm kosòː. Zə sːk-dan ǻːno, ǻːno pa zə rəzːrvo, čə se stˈre.

Sklepati. Če je bil kosec len, je šel klepat in je sedel. A ne? Tega je bilo veliko. Povedal vam bom zgodbo z Gore. Z Gore. S sosedom sva šla naročit poročno obleko. Z Ložanovim, a ne. In to je bil stari oče od te, ki jo ima Golček. Je bil kot en antikrist. In smo bili tam, pa je bil pri hčeri, ne, satrejši človek. In je rekel, da je v nedeljo sklepal sedem kos. Za vsak dan eno, eno pa za rezervo, če se stre.


klepati

izgovor in slovnica: klːpat kliplem, nedov.

pomen: klepati |z udarci kladiva tanjšati, delati rezilo kose|

besedje z istim korenom: klep klepanje sklepati

Narečno

Knjižno

Tùː je pa drǜːgu klepǻːjne, tùː-j novːjši tìːp. ˈNọˑ. Tùː so dːstə zəčìẹle žinske klːpat, po vːjnə, k-je bla síːla, k-néː-blu mːškəx. Tùː-j pa drǜːgu klepǻːjne, jə pa kːntra obːrnjena kːsa. Pər ùːnmə klepǻːjnə se tokùː kliple, de tokùː stojíː, pa se tokùː tːče po bǻːpcə, ˈne. Pər təˈmə, ˈvam bom pa pˈro pokǻːzo, se pa tːčnu obərˈne – ˈvam bom višíːno ˈdu – se pa tokùː kliple, ˈneˑ.

To je pa druge vrste priprave za klepanje, to je novejši tip. No. Po vojni so precej začele klepati ženske, ker je bila sila, ker ni bilo moških. To je pa druge vrste priprave za klepanje {kuzla}, je pa kosa obrnjena obratno. Na tisti pripravi se tako kleplje, da tako stoji in se tako tolče po babici, a ne. Pri tem, vam bom prav pokazal, se pa ravno obrne – vam bom dal višino – se pa tako kleplje, a ne.