Sklepati

Narečno

Knjižno

Sklːpat. Al pa če-j bi kːsəc lèːn, je ˈšu kléːpat, pa-j səˈdu. ˈNe? ˈTəga j-blu dːst. ˈJəst vam bom povéːdo zgodovíːno z Gorìẹ. Z Gorìẹ. Sva šˈla sə soséːdam nərːčət parùọčno oblèːko. Z Ložǻːnovəm, ˈne. ˈPa-j bi tùː, tùː je bi stːr ːča ot tìẹ, kə-j ma Gùọlčək. Stːr ːča, z Gorìẹ. Je bi ku an antekrìːst. In smo blə ˈtam, pa-j bi pər ščirə, ˈne, starèːšə člóːk. In ˈon je riku, de je skleːpo  nədéːle sidəm kosòː. Zə sːk-dan ǻːno, ǻːno pa zə rəzːrvo, čə se stˈre.

Sklepati. Če je bil kosec len, je šel klepat in je sedel. A ne? Tega je bilo veliko. Povedal vam bom zgodbo z Gore. Z Gore. S sosedom sva šla naročit poročno obleko. Z Ložanovim, a ne. In to je bil stari oče od te, ki jo ima Golček. Je bil kot en antikrist. In smo bili tam, pa je bil pri hčeri, ne, satrejši človek. In je rekel, da je v nedeljo sklepal sedem kos. Za vsak dan eno, eno pa za rezervo, če se stre.


sklepati

izgovor in slovnica: sklːpat skliplem, dov.

pomen: sklepati |z udarci kladiva stanjšati, narediti rezilo kose|

besedje z istim korenom: klep klepanje klepati

Narečno

Knjižno

ˈNo, zˈdej grimo pa ne košeníːce. ˈNo. Tùː je ručna kːsa. /../ Tùː je kːsa, tùː se prǻːvə klìẹp. Klìẹp se pa nerdíː, de se kosùọ skliple. Tùː je kúːsje, tùː-j pa kːsa, ˈne. Sklipĺemo jo pa – tùː je ne bǻːpco, je klǻːdu tǻːk, de-j kːntra.

No, zdaj gremo pa na košenice. No. To je ročna kosa. /../ to je kosa, temu se pravi klep. Klep se naredi {tako}, da se koso skleplje. To je kosišče, to pa je kosa. Sklepljemo jo pa – to je na babico, je kladivo tako, da je kontra, obratno.