Amerikanka samica


amerikanka samica

izgovor in slovnica: merikːjnka samíːca -e -e, ž

pomen: žaga za enega človeka, ki ima lesen ročaj na eni strani in snemljivo držalo, rožiček, na drugi

sopomenke:samica spuščavnica

nadpomenke: žaga

sestavni deli: kočnik rožiček žaga zob

Narečno

Knjižno

Tùː so pa žǻːge. Tùː je merikːjnka samíːca, tùː je ze-nˈga. Tùː je bi saˈmu éːdən, kə je šu  ˈgost, pa smo ponevǻːdə, kə-s nisu očìẹtə kosíːlu al pa júːžno pràːmo pər ˈnas, je ˈmu zmìẹrej še tːle rožìːčək zdrːvən. Se strːn zéːme, ˈne; čə je bi sːm, je blu pˈrez rožìːčka, ˈkokər s-mə dː pa zə ˈjəst, ˈtam je poˈju, je pa pˈrec ta rožìːčək zdrːvən pəršrːjfo, ˈne, de sə mə pomǻːgo poséːkat ane pːr smrèːk. ˈDe ne sːm, ˈne. Zətùː kə sːm, je blu tokùː, ˈne: ˈəlčt ˈsəm, čə sta pa dvː, je pa ùːnə, pa čeˈtüd je bi mːjxən, potignu ˈke. ˈNo, tùː ˈje, tùː je, se réːče de je samíːca al pa spüščːənca po merikːjnsku. Tùː se rːče, ˈkar se tíːče zə poˈsẹk.

To so žage. To je amerikanka samica, to je za enega. To je bil samo eden, ki je šel v gozd, pa smo ponavadi, ko si nesel očetu kosilo ali pa južino, pravimo pri nas, je imel zmeraj zraven še tale rožiček. Se vzame stran, a ne, če je bil sam, je bilo brez rožička, kakor si mu dal pa za jesti, tam je pojedel, pa je takoj privil zraven ta rožiček, a ne, da si mu pomagal posekati nekaj smrek. Da ni sam, a ne. Zato ker sam je bilo tako, a ne: vleči sem, če sta pa dva, je pa oni, pa četudi je bil majhen, potegnil tja. No, To je, to je, se reče, da je samica ali pa po amerikansko spuščavnica. To se reče, kar zadeva posek.