Leva plenkača

Narečno

Knjižno

Zetùː pa – plenkǻːče so pa: léːva, disna pa stranìːčarka.

Zato pa – plenkače so pa leva, desna in straničarka.


leva plenkača

izgovor in slovnica: léːva plenkǻːča -e -e, ž

pomen: plenkača za levičarja

sopomenke:plenkača za levega

nadpomenke: plenkača

sestavni deli: držaj lice plenkača rajf

Narečno

Knjižno

Tùː je plenkǻːča zə leˈga. Prǘːme se tokùː, pərblìːžnu je tːška blíːzə štiẹr-kìːle, in tùː se je metǻːlu od zːre do mrːka.  muj-dːbə, ˈne. Pˈrec ot krǻːja ˈne, zətùː kə pˈrec ot krǻːja néːs tesǻːč, sə pərprːnik, pːli səm začìẹ pa tːsat, səm bi pa samostːjən. ˈNo, tùː je plenkǻːča, kə príːde zdrːvən, so tˈle dvèː mojìẹ.

To je plenkača za levičarja. Prime se tako, težka je približno štiri kilograme in z njo se je delalo od zore do mraka. V moji dobi. Takoj od začetka ne, zato ker takoj na začetku nisi tesač, si pripravnik, potlej sem začel pa tesat, sem bil samostojen. No, to je plenkača, ki pride zraven. Sta tu dve moji.