Tesati

Narečno

Knjižno

ˈJəst imam še ˈtamlej trːme tesǻːne, so pokrìːtə pot tìːstəm, kə səm ta zːdne tːsa.

Tamle imam pokrite še ročno tesane trame, ki sem jih nazadnje tesal.


tesati

izgovor in slovnica: tːsat tišem, nedov.

pomen: tesati |s plenkačo obdelovati hlode in izdelovati trame|

besedje z istim korenom: tesač tesan tesanje