Zdevalne lojtre

Narečno

Knjižno

Pa zdejvːne lùːjtre so bˈle. Ze ostərníːce. So ble pa ze zdéːvat. Je bla pa tǻːka ku tùː, pa tˈle je jmèːla bəl šrːcga təgː, pa lǜːkna ne sréːdə pa drːk, de se-j tok postǻːlu, ˈne. Tùː je otpǻːlu, təgː ne ˈveč. Lùːjtre so ˈše.

Pa zdevalna lestev je bila. Za ostrnice. Je bila za zdevati. Je bila pa taka kot to (kaže sliko), pa tule je imela to širše, pa luknjo na sredi pa drog, da se je tako postavilo, a ne. To delo je odpadlo, tega ni več. Lestev je še.


zdevalne lojtre

izgovor in slovnica: zdejvːne lùːjtre -əx -tər, ž mn.

pomen: lestev za obdevanje ostrnic

izvor: Ⓘ bav. srvnem. lǫiter, nem. Leiter ‛lestev’

nadpomenke: lojtre