čeljust


čeljust

izgovor in slovnica: čelǜːst -ə, ž

pomen: čeljust |del grabelj z vstavljenimi zobmi|

orodja: grablje

sestavni deli: zob

Narečno

Knjižno

Tìẹ príːdejo pːlej nə vːrsto [vzame grablje], ze pogrǻːbət al pa ze redìː reskːpat al pa ˈkar-čte. Grǻːble. Grǻːble ìːmajo pa grǻːbəlšče, čelǜːst pa zobjìẹ. Tǻːkəx grːbəl boste víːdlə  skədˈnə – jix je pətnǻːjst.

Te pridejo na vrsto potlej (vzame grablje), za pograbit ali pa za redi razkopat ali pa kar hočete. Grablje. Grablje imajo pa grabljišče, čelust in zobe. Takih grablej boste videli v skednju – jih je petnajst.