Kopica

Narečno

Knjižno

/../ Kokər prːj, se je kosìːlu in grǻːblu, pa  kopíːce dejvǻːlu. Kopíːce prː, obavːznu so moglə  kopíːce ˈdet čez nùːč, pa ˈtüt če-j blu lepùː vráːme. Zetùː kə tìːstu se-j mal čez nùːč prepǻːrlu, drǜːg-dån so restrislə, ogrːpke nerìẹdlə, obračǻːlə, je blu prːj səxùː. Pa zelːnu je blùː, ˈne. Zˈdej je pa tu ˈse drǜːgu, zˈdej je pa tu – trǻːktorjə ˈse bìːjejo, tok de-j bːgu blagùː, kə zdej tu jéː. Véːste. Prːj j-blu pa dərgǻːčə, ˈne. Prːj j-blu tùː ˈse rːčnu nerjǻːnu, ˈse bəl sːčnu pa tǻːku, zˈdej je ˈse bìːtu. Pa zemlìẹ, pa ˈsega.

/../ Prej se je kosilo in grabilo ter zdevalo v kopice. Za čez noč so morale biti obvezno kopice, četudi je bilo lepo vreme. Zato ker se je seno čez noč malo preparilo, naslednji dan so raztrosili, naredili ograbke, obračali, da je bilo prej suho.


kopica

izgovor in slovnica: kopíːca -e, ž

pomen: kopica |kup sena za čez noč|