Ognjilo

Narečno

Knjižno

ˈSej íːmaš ogníːlu, ˈne, in maš oslùọ, in ogníːlu prːmo tǻːku jəklinu, de poronǻːš, ˈne, če zedineš.

Saj imaš ognilo, ne, in imaš oslo. Ognilu pravimo taki jekleni napravi, ki z njo poravnaš, ne, če zadeneš.


ognjilo

izgovor in slovnica: ogníːlu -a, s

pomen: jeklena naprava za poravnavanje ostrine, klepa pri kosi

Narečno

Knjižno

ˈNo, tùː pər kːsə je – usonək je ːbavːzən, u usonəkə je vːda, tùː je ːsla, kə kosùọ nəbrúːsmo, tùː je pa ogníːlu. Zˈdej vam bom pa pokǻːzo, kúːk se kːsa nebrǘːsə /../ [brusi] Tokùː se kːsa nəbrǘːsə, če se jo pa zədine  kǻːmən, se pa s ˈtəmlej poronː – ogníːlu je zə poroˈnat. ˈNọ, tùː je ˈseskəp.

No, tu pri kosi je – oselnik je obvezen, v oselniku je voda, tu je osla, ko koso nabrusimo, to je pa ognjilo. Zdaj vam bom pa pokazal, kako se kosa nabrusi, če se jo pa zadene v kamen, se pa s tem poravna – ognjilo za porovnati. No, to je vse.