Oselnik


oselnik

izgovor in slovnica: usonək -a, m

pomen: oselnik |posoda z vodo za shranjevanje osle pri košnji|

besedje z istim korenom: osla

Narečno

Knjižno

ˈNo, tùː pər kːsə je – usonək je ːbavːzən, u usonəkə je vːda, tùː je ːsla, kə kosùọ nəbrúːsmo, tùː je pa ogníːlu. Zˈdej vam bom pa pokǻːzo, kúːk se kːsa nebrǘːsə /../ [brusi] Tokùː se kːsa nəbrǘːsə, če se jo pa zədine  kǻːmən, se pa s ˈtəmlej poronː – ogníːlu je zə poroˈnat. ˈNọ, tùː je ˈseskəp.

No, tu pri kosi je – oselnik je obvezen, v oselniku je voda, tu je osla, ko koso nabrusimo, to je pa ognjilo. Zdaj vam bom pa pokazal, kako se kosa nabrusi, če se jo pa zadene v kamen, se pa s tem poravna – ognjilo za porovnati. No, to je vse.