Pralica


pralica

izgovor in slovnica: prǻːlca -e, ž

pomen: orodje za odstranjevanje lubja z drevesnih debel

Narečno

Knjižno

Kar se tíːče pa kə posːke – tùː smo réːklə prǻːlca. Tùː jə prǻːlca zə lèːtnə poˈsẹk. Tùː se je smréːka – se je lupìːla s ˈtəm. In ˈso, tistə obùːdə so blə zə črešlovíːno. Tùː je zə lèːtno dːbo. Kədər je məžinu, ˈne. Tùː je pa zˈdej pa že novːjše blùː, pəršlùː, je pa zíːmska prǻːlca. Zətùː kə zə mojùọ dːbo, ˈkar səm ˈjəst xːdu po gùọzdə, je ˈmoglu bət ˈse obéːlenu. ˈTam ne mu lubːdar ˈkej zə nːmi isˈkat. Zˈdej j-pa drǜːga. Zˈdej j-pa ˈse  kùọrə, pa ˈtam ostːne, je pa za danǻːšnə svèːt pa lubːdar pərˈšu ne vːrsto.

Kar zadeva poseko – temu smo rekli pralica. To je pralica za letni posek. Smreka se je lupila s tem. Tisti obodi so bili za čreslovino. To je za letno dobo. Kadar je meženo, a ne. To je pa že novejše bilo, prišlo, je pa zimska pralica. Zato ker za mojo dobo, ko sem jaz hodil po gozdu, je bilo vse obeljeno. Tam ni imel lubadar kaj iskat za nami. Zdaj je pa druga (pesem). Zdaj je pa vse v skorji, lubju, pa tam ostane, je pa v današnjem času pa lubadar prišel na vrsto.