Babica

Narečno

Knjižno

Tùː-j kùːzla klepːjne, ˈne, ˈtəmə prːmo mi kùːzla. Dərgáːčə j-blu pa ˈtüt bǻːpca, j-blu pa drùːgu, se-j pa zebíːlu. Mam jəst obùːje tùː. Tùː zgːraj je ostrùː, ˈne, ima rùọp, klǻːdu j-pa ronùː. Bǻːpca je pa gˈlix nerùọbe – k-se pa  zìẹmlo zebìːje, ˈneˑ, je pa ronː, klǻːdu je pa špíːčest. Tùː [kuzla] je zej že novːjša, tùː so že žinske  puvːjsknəm čːsə, k-so bli dìė pobìːtə ˈsə, bəl začìẹle kléːpat na tùː, ˈne. Tùː je ˈbəl nevːdnu, ˈbəl ǻːjnfox, tùː so ˈse dùːve klepǻːle. In tùː fìːnu klepǻːle, kə žinske so samìẹ ostǻːle, ˈne. Tùː je pəršlùː po vːjskə, ˈne. Ùːnu [babico] smo jméːl pa prèːj. Sə pa  lːzə zebùː, nèː, mǻːl met ˈkašne koreníːne, in sə se mogu ne tˈla ˈsest, pːl s-pa nːjdu  gːrmə tǻːko rogovíːlco, de-j kːsa stǻːla gːr, de-s kléːpo. Pa mǻːl vodìẹ je moglu bət zdrːvən, ˈne. ˈTü tréːba pa ˈnəč.

To je kuzla, klepalnik za klepanje, ne, temu pravimo mi kuzla. Drugače je bila pa tudi babica, je bilo pa drugo, se je pa zabilo (v zemljo). Jaz imam oboje. Tu zgoraj je ostro, ne, ima rob, kladivo je pa prisekano. Kuzla je zdaj že novejša; na njej se po vojni, potem ko so bili moški pobiti, začele klepat ženske. To je bilo bolj enostavno in so klepale vdove. In so dobro klepale, ker so same ostale. To je prišlo po vojski. Ono (babico) smo imeli pa prej. Si jo pa v lazu zabil med kakšne korenine in si moral sesti na tla, potem pa si v grmu našel kakšno rogovilico, da je kosa stala gori, da si klepal. Zraven pa je moralo biti malo vode, a ne. Pri tej (kuzli) pa ni treba.


babica

izgovor in slovnica: bǻːpca -e, ž

pomen: 1. zgornji, železni del klepalnika, kuzle; 2.klepalnik |priprava za klepanje, ki se zabije v tla|

sopomenke:klepanje

sestavni deli: babica